Statut


                                                                                    Załącznik do uchwały Nr  VIII/53/2015              

                                                                                      Rady Powiatu Przemyskiego

   z  dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie

   nadania Statutu dla Domu Pomocy

   Społecznej w Huwnikach

 

 

                                                               S  T  A  T  U  T

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W HUWNIKACH

 

                                           § 1

 

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, zwany dalej ,,Domem?, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r.,poz. 163 z póź.zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.  w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z  2012 r., poz.964).

3. Decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.03.2010 r.znak: S.I-9013-15/09 zezwalającej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony, zmienionej decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 6.06.2012 znak:             S-I.9423.1.7.2012.AT zmieniającej oznaczenie liczby miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach z 102 na 100 oraz decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 1.04.2015 r znak: S-I.9423.1.4.2015.JCW zezwalającej  Powiatowi Przemyskiemu na prowadzenie  Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach, dla osób w podeszłym wieku w liczbie 15 miejsc oraz osób przewlekle  somatycznie chorych w liczbie 85 miejsc, na czas nieokreślony.

4. Niniejszego Statutu.

                                                                 § 2

 

Dom jest Domem dla  15 osób  w podeszłym wieku oraz 85 osób przewlekle somatycznie chorych.

                                                                  § 3

 

Siedzibą Domu jest miejscowość Huwniki w Powiecie Przemyskim

                                                                  § 4

 

1. Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Przemyskiego.

2. Dom prowadzony jest w formie jednostki budżetowej.

3. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Przemyski przy Pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

          

 

 

 

 

 

 

                                                                      § 5

 

             Nadzór  nad jakością działania domu w tym jakością usług dla których Minister Polityki Społecznej określił standardy oraz nad zgodnością zatrudnionych pracowników          z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

 

                                                                     § 6

 

1. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, wspomagające i społeczne na poziomie obowiązującego  standardu.

2. Dom  umożliwia i organizuje  mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 7

1. Działalnością Domu kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor jest przełożonym zatrudnionych w Domu pracowników.

3. Dyrektora Domu zatrudnia Zarząd Powiatu zgodnie z wymogami określonymi w art. 122           ust.1 ustawy o pomocy społecznej po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu.

4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Domu wykonuje Starosta Przemyski.

§ 8

 

1. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez Dyrektora Domu Regulamin Organizacyjny , który zatwierdza Zarząd Powiatu Przemyskiego.

2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia                     w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

 

§ 9

 

Szczegółowe prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa Regulamin dla mieszkańców Domu ustalony przez Dyrektora Domu w porozumieniu z Radą Mieszkańców Domu

                                                           § 10

 

Dom używa pieczątki podłużnej z pełną nazwą Domu i adresem jego  siedziby.   

 

                                                                      § 11

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają zachowania trybu właściwego do jego ustalenia.